Memorial Hall Library

Chen Long zhuan, Xiu Lairong zhu